babaváró hitel igénylés

Babaváró hitel igénylés feltételei bankokként változnak.

Segítség az ügyintézésben

Ha szeretnéd segítségünket kérni a babaváró hitel igényléssel kapcsolatban, akkor töltsd ki az alábbi adatlapot. Mi megtaláljuk Neked a legmegfelelőbb bankot, ahol meg is kapod a kölcsönt. Ahol eleinte rugalmasabban kezelték a hitelbírálatot, mára ott van a legtöbb elutasítás. Díjmentes hitel ügyintézés, országos hálózattal.

babaváró hitel feltételei

  1. Házaspárok igényelhetik.
  2. Legalább az egyik félnek első házasnak kell lennie.
  3. A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét.
  4. Mindkét házastárs rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a lakcímük azonos!
  5. Legalább egyiknek 3 éves, folyamatos TB jogviszonya van.
  6. Büntetlen előéletűek.
  7. Egyik házasfélnek sincs az NAV tartozása.
  8. Nem szerepel az aktív negatív KHR listán egyik fél sem.
  9. Mindkét igénylő magyar állampolgár(vagy külföldi állampolgárként érvényes tartózkodási joggal rendelkezik).
  10. Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető

Babaváró hitel igénylés

A kölcsönkérelem elbírálása

5. § (1) A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani.

(2) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) a kölcsönre és a babaváró támogatásra vonatkozó adatokat, valamint a saját és kiskorú gyermekeik

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) anyjuk nevét,

ad) születési helyüket és idejüket,

ae) állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat,

af) lakcímüket,

ag) értesítési címüket,

ah) személyazonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártyaformátumú vezetői engedélyük számát,

ai) személyi azonosítójukat és

aj) adóazonosító jelüket

kölcsönkérelem elbírálása

, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala részére, és

b) az a) pont szerinti adataikat a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala az e rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.

(3) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak

a) a fennálló házasságról, továbbá a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében a jogosultsági feltétel fennállásáról, illetve arról, hogy a korábbi házasság a volt házastárs halálával szűnt meg,

b) a 4. § szerinti egyéb jogosultsági feltételek fennállásáról, és

c) arról, hogy az általuk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervek ellenőrizhessék.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmazza

a) a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési helyüket és idejüket, valamint a házasságkötés helyét és idejét,

b) *  a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel esetében az igénylők írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala a kölcsönre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.

(5) A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl (Babaváró hitel igénylés)

a) a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal, úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel,

b) a bejelentett lakcímet az azt igazoló hatósági igazolvánnyal,

c) a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

d) a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával,

e) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal,

f) a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

g) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással

kell igazolni.

(6) Az igénylők által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása mellett azok hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell.

(7) A hitelintézet az igénylők erre irányuló kérelme és hozzájáruló nyilatkozata esetén beszerzi a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalától a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokat.

6

6. § (1) A kölcsönkérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylők a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtják a hitelintézet részére.

(2) A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kölcsönkérelem elbírálásának folyamatáról és időtartamáról.

(3) Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől – legfeljebb 10 napos határidő tűzésével – a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.

(4) A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, amelybe nem számít bele a (3) bekezdés szerinti kiegészítésre biztosított időtartam és az 5. § (7) bekezdése szerinti adatok hitelintézet általi beszerzéséhez szükséges időtartam.

(5) A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultságot a kölcsönkérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb körülmények alapján kell megállapítani. Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.

(6) A hitelintézet a kölcsönkérelemnek az igénybevételi feltételek nem teljesülése miatt történt elutasítása esetén az igénylőket írásban tájékoztatja a kölcsönkérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő igénybevételi feltételekről és a 8. § szerinti eljárásról.

(7) A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

7. § A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtását, valamint az elbíráláshoz szükséges nyilatkozatok és okiratok bemutatását követően az igénylők 5. § (2) bekezdés szerinti adatait haladéktalanul megküldi a kincstár részére. A kincstár a megküldött adatok alapján a kölcsönkérelmet benyújtó igénylőkről a 4. § (5) bekezdésben foglalt feltétel érvényesítése érdekében a feltétel ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet. Babaváró hitel igénylés

8. § (1) Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltételek – ide nem értve a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feltételt – hiánya miatt utasította el, az igénylők – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthatnak be a járási hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kölcsönkérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.

(2) A járási hivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a járási hivatalnak a kölcsönkérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(3) Ha a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kölcsönkérelem hitelintézethez történő benyújtásakor a 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kölcsönszerződésnek az igénylőkkel történő megkötését és a kölcsön folyósítását nem tagadhatja meg. Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900044.KOR

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.